วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปกวิจัย
งานวิจัย
ความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

โดย
นายชนกันต์     ราชคม             เลขที่   7
นางสาวภาวิณี แสนจิตติ์         เลขที่   29
นางสาววีนัส   พิสิษฐ์กุล         เลขที่   36
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) รหัสวิชา ว32286
ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

คำนำ


คำนำ

การจัดทำงานวิจัย ความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชา วิจัย(Independent Study) (ว32285) เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติประสบการณ์จริงผึกกระบวนการการทำงานเป็นหมู่คณะ และสามารนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
คณะผู้จัดทำงานวิจัย ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูที่ปรึกษางานวิจัย ที่คอยให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารรูปเล่ม และให้คำชี้แนะ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานงานวิจัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารงานวิจัยเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

คณะผู้จัดทำ 

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัย ความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประกอบด้วย 1) สรุปผลการดำเนินงานการวิจัย 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 3)ผลวิเคราะห์สถานภาพทางครอบครัว
สรุปผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
งานวิจัยศึกษาความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้จัดทำงานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการบริการห้องน้ำของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 3. เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจักการให้บริการห้องน้ำของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ซึ่งในการศึกษาหาผู้วิจัย ศึกษาจากนักเรียนมัถยมศึกษาตอนต้น ชาย 7 คน หญิง 8 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 8 คน หญิง 7 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D สามารถสรุปได้ดังนี้
1.            คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน เป็นผู้หญิง 15  คน เป็นชาย 15 คน อายุ วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 คน ประถมศึกษาปีที่ 6  15 คน ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน รองลงมาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 15 คน
2.            ความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
        กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับเป็น เฉยๆ  มีค่าเฉลี่ย ( X =2.81 ) เมื่อทำการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ห้องน้ำที่นักเรียนใช้บ่อยที่สุดคือห้องน้ำหอประชุมซึ่งมีค่าเฉลี่ย (  X  = 3.81) และรองลงมาคือ ห้องน้ำอาคาร1 มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.26 ) รองลงมาอีกคือ ห้องน้ำโรงอาหารและห้องน้ำอาคาร5มีค่าเฉลี่ย (X = 2.25 )และ (X = 1.82) น้อยที่สุดคือห้องน้ำศูนย์กีฬา  มีค่าเฉลี่ย (X = 0.76 ) 
              ด้านความสะอาดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง(เฉยๆ) มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.36 ) ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.12 ) และ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ เฉยๆ  มีค่าเฉลี่ย ( X = 2.82 )

กิตติกรรมประกาศ


กิตติกรรมประกาศ
                งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) รหัสวิชา ว32286 ตามหลักสูตรโรงเรียมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  สำเร็จได้ด้วยดี จากความกรุณาให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือจากคุณครูยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง คุณครูประจำวิชาวิจัยอิสระ(Independent Study: IS) ที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
                ขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตามความเป็นจริง ซึ่งทำให้การวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
                สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องท่านอื่นๆ และขออภัยที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนจนวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยดี

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ: นายชนกันต์ ราชคม เลขที่ 7
ชื่อเล่น: ชนม์
E-mail : chon_zawa@hotmail.com
สิ่งที่ชอบ : เวลาว่าง
สิงที่ไม่ชอบ : ที่ๆต่างๆที่คนเยอะ
งานอดิเรก: ทริปต่างจังหวัด ดนตรี 
ความคิดเห็นเกียวกับวิชา ว32285 : หน้าจะมีประโยชน์ในมหาวิทยาลัย :)

ชื่อ : น.ส. ภาวิณี แสนจิตต์ เลขที่ 29
ชื่อเล่น :แก้ม อายุ : 17 ปี
อีเมล์ : kam_t2ppk@hotmail.com
สิ่งที่ชอบ : สีดำ&เขียว รูบิค กีตาร์ คอม ทีวี โทรศัพท์ นอน
งานอดิเรก : นอนหลับ เล่นเกม เล่นเฟส ฟังเพลง ดูหนัง เล่นกีต้าร์ เล่นรูบิค ขี่มอไซค์&จักรยานเล่น ฯลฯ
ความคิดเห็นเกียวกับวิชา ว32285 : ทำให้รู้ว่าการทำวิจัยต้องละเอียดมาก
ชื่อ       : น.ส. วีนัส พิสิษฐ์กุล เลขที่ 36
ชื่อเล่น :วีนัส อายุ : 17 ปี
อีเมล์   : bio.venus@hotmail.com
ความคิดเห็นเกียวกับวิชา ว32285: จะเป็นตัวที่จะทำให้เข้าใจมากสามารถใช้ในเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและจะได้รู้หลักถูกต้องของรูปแบบในการทำงาน

powerpoint(นำเสนอ)ภาพกิจกรรม