วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ


บทคัดย่อ

งานวิจัย ความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประกอบด้วย 1) สรุปผลการดำเนินงานการวิจัย 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 3)ผลวิเคราะห์สถานภาพทางครอบครัว
สรุปผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
งานวิจัยศึกษาความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้จัดทำงานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจต่อการบริการห้องน้ำของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 3. เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจักการให้บริการห้องน้ำของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ซึ่งในการศึกษาหาผู้วิจัย ศึกษาจากนักเรียนมัถยมศึกษาตอนต้น ชาย 7 คน หญิง 8 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 8 คน หญิง 7 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D สามารถสรุปได้ดังนี้
1.            คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน เป็นผู้หญิง 15  คน เป็นชาย 15 คน อายุ วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 คน ประถมศึกษาปีที่ 6  15 คน ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน รองลงมาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 15 คน
2.            ความพึงพอใจในการบริการห้องน้ำของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
        กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับเป็น เฉยๆ  มีค่าเฉลี่ย ( X =2.81 ) เมื่อทำการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ห้องน้ำที่นักเรียนใช้บ่อยที่สุดคือห้องน้ำหอประชุมซึ่งมีค่าเฉลี่ย (  X  = 3.81) และรองลงมาคือ ห้องน้ำอาคาร1 มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.26 ) รองลงมาอีกคือ ห้องน้ำโรงอาหารและห้องน้ำอาคาร5มีค่าเฉลี่ย (X = 2.25 )และ (X = 1.82) น้อยที่สุดคือห้องน้ำศูนย์กีฬา  มีค่าเฉลี่ย (X = 0.76 ) 
              ด้านความสะอาดมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง(เฉยๆ) มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.36 ) ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.12 ) และ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ เฉยๆ  มีค่าเฉลี่ย ( X = 2.82 )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น